GŁÓWNE CELE

  1. Podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy, nauki oraz rozwoju świadomości religijnej, kulturowej, społecznej, myśli cywilizacyjnej i filozoficznej,
  2. Wpływanie na rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,
  3. Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości,
  4. Działalność naukowa, naukowo-techniczna,
  5. Organizacja wolontariatu na powyżej opisanej działalności.