Fundacja "To co najważniejsze"

20 stycznia 2023 roku została podpisana umowa o współpracy między Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych a Fundacją „To co najważniejsze” z Gdyni.

Kierując się potrzebą realizacji celów społecznych i gospodarczo użytecznych, zgodnych z działalnością statutową Stron Umowy, koncentrując się w szczególności na aktywności na rzecz rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości oraz upowszechnianiu i ochronie praw inwestorów indywidualnych, w tym w szczególności  wspieraniu oddolnych inicjatyw akcjonariuszy, strony postanawiają zawrzeć Umowę o wzajemnej współpracy. Celem porozumienia jest udzielanie wsparcia finansowego, służącego realizacji działalności statutowej Stron, w tym w szczególności aktywności na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym, a także działania nastawionego na inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających wsparcie ruchów społecznych, inicjatyw nakierowanych na obronę interesów akcjonariuszy i inwestorów indywidualnych.

Stowarzyszenie wraz z Fundacją zobowiązują się wspólnie partycypować w finansowaniu następujących projektów:

  1. Energa – dywidenda” – celem, którego jest monitorowanie strategicznych decyzji spółki Energa S.A., dotyczących inwestycji w PGG, Ostrołękę C, tzw. Umów wiatrakowych i innych, oraz przyszłych ważnych decyzji spółki Energa S.A.; podejmowanie działań przeciwko niegospodarności spółki, błędnym decyzjom zarządu, rady nadzorczej i akcjonariusza dominującego. W szczególności, celem projektu jest wsparcie finansowe i merytoryczne oddolnych inicjatyw akcjonariuszy mniejszościowych Energa S.A., którzy pozbawieni prawa do dywidendy za 2021 rok (ewentualnie także za lata następne), zdecydowali się na wytoczenie powództwa o uchylenie uchwały w przedmiocie przeznaczenia całości wypracowanego przez Energa S.A. zysku na kapitał rezerwowy spółki,
  2. „Obrońmy Lotos” – którego celem jest wsparcie finansowe i merytoryczne akcjonariuszy mniejszościowych, sprzeciwiających się transakcji inkorporacji spółki Lotos S.A. przez PKN Orlen S.A. W szczególności celem projektu jest wsparcie akcjonariuszy mniejszościowych w sporze sądowym o tzw. „uchwałę połączeniową”, na mocy której doszło do połączenia Grupy Lotos S.A. z PKN Orlen S.A.

W zakresie porozumienia jest także poszukiwanie podmiotów zainteresowanych udzieleniem wsparcia finansowego, służącego realizacji wymienionych projektów. W tym celu Fundacja oraz Stowarzyszenie będą promować wsparcie projektów poprzez przekazywanie 1,5% podatku z rocznego rozliczenia PIT. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ma statut organizacji pożytku publicznego (OPP), więc można 1,5% swego podatku z rozliczenia rocznego darować tej zacnej organizacji.

Numer KRS stowarzyszenia to : 0000025801

Należy uzupełnić także rubrykę „Cel szczegółowy 1,5%” – nazwę projektu, którego chcemy wspomóc:
Energa-Dywidenda

lub

Obrońmy Lotos

Środki te wpłyną na rachunek Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które przeznaczy je na pokrycie kosztów prowadzenia wskazanych projektów.  Szczegóły działań znajdują się na www.tcn.org.pl/energa oraz www.tcn.org.pl/projekt-lotos.